đất nuôi trồng thủy sản

 


 

Đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi trồng thủy sản; bao gồm đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn và đất chuyên nuôi trồng thủy sản nước ngọt.