đất lầy

 


 

Đất hình thành nơi địa hình trũng, đọng nước, có mức nước ngầm sát mặt đất.

 

Ở Việt Nam, đầm lầy tập trung ở Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.