đất lâm nghiệp

 


 

Đất đang sử dụng hoặc đã qui hoạch vào mục đích lâm nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào mục đích lâm nghiệp.

 

Đất đang có rừng tự nhiên hoặc đang có rừng trồng đạt tiêu chuẩn rừng, đất đang khoanh nuôi phục hồi rừng (đất đã có rừng bị khai thác, chặt phá, hỏa hoạn nay được đầu tư để phục hồi rừng), đất để trồng rừng mới (đất có cây rừng mới trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng hoặc đất đã giao để trồng rừng mới); bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.