đất làm muối

 


 

Ruộng muối để sử dụng vào mục đích sản xuất muối.