đất hoang hoá

 


 

Loại đất bao gồm đất hoang (đất chưa được canh tác, vẫn còn thảm thực vật tự nhiên) và đất bỏ hoá (đất đã được trồng trọt nhưng hiện bỏ trống, không được cày cấy trồng trọt liên tục từ 1 đến 3 năm). Đất hoang hoá có cả ở vùng đồi núi và ở vùng đồng bằng, bao gồm cả các bãi bồi, đầm lầy, cồn cát ven biển.