đất giao thông không kinh doanh

 


 

Đất giao thông được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.