đất giao thông có kinh doanh

 


 

Đất giao thông không được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.