đất đồi núi chưa sử dụng

 


 

Đất chưa sử dụng trên vùng đồi, núi.