đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông không kinh doanh

 


 

Đất sử dụng vào mục đích tải năng lượng, truyền thông được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.