đất chuyên nuôi trồng thủy sản nước ngọt

 


 

Đất chuyên nuôi trồng thủy sản sử dụng môi trường nước ngọt.