đất chợ khác

 


 

Đất chợ không được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất