đất chợ được giao không thu tiền

 


 

Đất chợ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.