đất chợ

 


 

Đất sử dụng vào mục đích xây chợ (không bao gồm đất sử dụng làm siêu thị); bao gồm đất chợ dược không thu tiền và đất chợ khác.