đất của đường bộ

 


 

Diện tích đất, trên đó công trình đường bộ được xây dựng.