đất cơ sở y tế có kinh doanh

 


 

Đất xây dựng cơ sở y tế không được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.