đất cơ sở văn hóa không kinh doanh

 


 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa được hà nưứoc giao đất không thu tiền sử dụng đất.