đất cơ sở văn hóa có kinh doanh

 


 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa không được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.