đất cơ sở thể dục - thể thao không kinh doanh

 


 

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.