đất cơ sở thể dục - thể thao có kinh doanh

 


 

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao không được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.