đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

 


 

Đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp; cơ sở dịch vụ, kinh doanh, thương mại và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, gồm cả cơ sở sản xuất, dịch vụ công cộng như máy điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy nước, trung tâm dịch vụ viễn thông; không bao gồm đất sử dụng cho hoạt động khóang sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, đất sử dụng cho các dịch vụ công cộng như ý tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, thể dục - thể thao.