đất cơ sở giáo dục – đào tạo không kinh doanh

 


 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.