đất cơ sở giáo dục – đào tạo có kinh doanh

 


 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo không được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.