đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

 


 

Đất xây dựng công trình sự nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.