đất công trình sự nghiệp có kinh doanh

 


 

Đất xây dựng công trình sự nghiệp không được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.