đất có rừng trồng sản xuất

 


 

Đất rừng sản xuất có rừng do con người trồng đạt tiêu chuẩn rừng theo pháp luật vê bảo vệ và phát triển rừng.