đất có mục đích công cộng

 


 

Đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng phục vụ nhu cầu hoạt động chung của cộng đồng; bao gồm đất giao thông, đất thủy lợi, đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông, đất cơ sở văn hóa, đất cơ sở y tế, đất cơ sở giáo dục – đào tạo, đất cơ sở thể dục - thể thao, đất chợ, đất di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất bãi thải, xử lí chất thải.