đất có mặt nước ven biển

 


 

Đất ven biển ngoài đường mép nước, không thuộc địa giớ hành chính của tỉnh, đang được sử dụng; bao gồm đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản, đất mặt nước ven biển có rừng, đất mặt nước ven biển có mục đích khác.