đất có mặt nước chuyên dùng

 


 

Đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng hồ có thể tạo ranh giới khép để hình thành thửa đất, không sử dụng vào mục đích chuyên nuôi trồng thủy sản (trường hợp sông cắt ngang các hồ chứa thì cần xác định phần diện tích sông theo dòng liên tục, diện tích hồ không gồm phần đã tính vào diện tích sông).