đất bãi thải, xử lí chất thải

 


 

Đất sử dụng để đổ chất thải, làm bãi rác, xây dựng khu xử lí chất thải.