đăng tiêu

 


 

Thiết bị dẫn đường có tầm nhìn xa hơn 15 hải lí. Đăng tiêu có thiết bị bằng bức xạ rađa.

 

Đăng tiêu được chia ra các loại: nhà đèn, bệ đèn (trụ đèn), đèn hàng không.