đặc tả sản phẩm dữ liệu địa lí

 


 

Tài liệu mô tả các thông tin chi tiết về một sản phẩm dữ liệu địa lí cụ thể, trong đó, sản phẩm dữ liệu địa lí được xây dựng trong một khu vực địa lí cụ thể, từ các nguồn dữ liệu cụ thể và bằng một phương pháp cụ thể, nhằm đáp ứng các yêu cầu về thông tin địa lí cho một hoặc nhiều mục đích sử dụng.

 

Một tài liệu đặc tả sản phẩm dữ liệu địa lí có thể được xây dựng trên cơ sở một chuẩn nội dung dữ liệu địa lí đã có, hoặc có thể được xây dựng mà không theo một chuẩn nội dung dữ liệu nào, song yêu cầu tương thích với Chuẩn thông tin địa lí cơ sở quốc gia là một yêu cầu bắt buộc.

 

Tuỳ thuộc vào một trong hai tình huống này mà mức độ nội dung của tài liệu đặc tả sản phẩm dữ liệu địa lí có sự khác nhau.