đặc khu kinh tế

 


 

Một loại hình khu sản xuất và xuất khẩu có quy chế đặc biệt mang tính chất ưu đãi, nhất là miễn thuế để thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp và xuất khẩu.

 

Ở Trung Quốc, đặc khu kinh tế là một thể tổng hợp kinh tế nhiều thành phần, lấy chủ nghĩa tư bản nhà nước làm chủ thể. Năm 1980, Trung Quốc chuyển khu mậu dịch tự do Thẩm Quyến thành một đặc khu kinh tế và xây dựng ba đặc khu kinh tế mới: Sán Đầu, Chu Hải, Hạ Môn. Năm 1988, Trung Quốc quyết định xây dựng đảo Hải Nam (Hainan) thành một đặc khu kinh tế. Bốn đặc khu nói trên đã có những quy định pháp lí cụ thể.

 

Ở Việt Nam, không có hình thức đặc khu kinh tế. Nhà nước đã quyết định lập hình thức các khu chế xuất, đây cũng là một hình thức đặc khu kinh tế để thu hút vốn đầu tư, nhập công nghệ, kĩ thuật tiên tiến của thế giới, kết hợp với việc sử dụng lao động, khai thác tài nguyên của đất nước.

 

Xt. khu chế xuất.