đặc khu

 


 

Đơn vị hành chính đặc biệt tương đương với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có tầm quan trọng về kinh tế, chính trị, quân sự.

 

Năm 1960, thành lập đặc khu Hồng Quảng, đặc khu Vĩnh Linh. Năm 1979, thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

 

Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam đã bỏ quy định về đơn vị hành chính cấp đặc khu.