đảo ảnh

 


 

Việc chuyển ảnh âm thành ảnh dương ngay trên phim vừa mới chụp, nghĩa là tráng phim để trực tiếp được dương bản, không thông qua âm bản .