đánh giá tài nguyên thiên nhiên

 


 

Việc phân loại, xác định trữ lượng, chất lượng, tính biến động, sự phân bố, điều kiện khai thác, các loại sản phẩm tương ứng, tổng giá trị sản phẩm tài nguyên thiên nhiên, hiệu quả kinh tế.

 

Việc đánh giá được thực hiện cho từng loại và tổng hợp các tài nguyên thiên nhiên trên một vùng.