đánh giá tác động đến môi trường

 


 

Chương trình  Môi trường  của  Liên hợp  quốc (UNEP) đã ban hành "Những quy định cơ bản của EIA" cho các nước đang phát triển.

 

Theo đó, EIA phải tuân thủ 5 nguyên tắc chính:

 

1) Lựa chọn và tập trung vào các vấn đề chính;

 

2) Lôi cuốn được các cá nhân và các nhóm chuyên gia vào việc thực hiện EIA;

 

3) Cung cấp đầy đủ thông tin trong suốt quá trình xây dựng dự án;

 

4) Đề xuất các giải pháp rõ ràng nhằm giảm nhẹ tác hại và giúp quản lí công trình, dự án theo hướng có lợi cho môi trường;

 

5) Cung cấp đầy đủ nhất các thông tin cho những người có quyền ra quyết định về công trình, dự án.

 

Hiện nay, hầu hết các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất đều phải có đánh giá tác động môi trường để đảm bảo các nguyên tắc về bảo vệ môi trường.

 

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.