đảm bảo chất lượng

 


 

Tập hợp các biện pháp được tiến hành một cách có hệ thống và có kế hoạch nhằm tạo ra sự tin tưởng sản phẩm hoặc dịch vụ có thể thoả mãn được những yêu cầu đề ra về chất lượng. Việc đảm bảo chất lượng sẽ không được đầy đủ nếu những yêu cầu đề ra về chất lượng không phản ánh đầy đủ nhu cầu của đối tượng sử dụng sản phẩm.

 

Để đạt hiệu quả cao, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm thường đòi hỏi phải thường xuyên đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự phù hợp của thiết kế hoặc điều kiện kĩ thuật đối với công dụng của sản phẩm, phải thường xuyên xem xét các quá trình sản xuất, lắp đặt sản phẩm và kiểm tra kĩ thuật. Muốn tạo được sự tin cậy, cơ sở sản xuất hoặc dịch vụ phải đưa ra được những dẫn cứ, chứng minh.

 

Trong nội bộ cơ sở, việc đảm bảo chất lượng được sử dụng như một công cụ để quản lí.

 

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) đã ban hành bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về đảm bảo chất lượng, trên cơ sở đó, Việt Nam đã ban hành bộ TCVN 5200, trong đó hướng dẫn mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng (TCVN 5201 - 90), trong sản xuất và lắp đặt (TCVN 5202 - 90), trong kiểm tra và thử nghiệm (TCVN 5203 - 90)...