đài phun nước

 


 

Hình thức kiến trúc nhỏ dưới dạng giếng, hồ nhỏ nhân tạo hoặc các nhóm tượng đài, trong đó đặt các vòi phun nước từ dưới lên với áp lực cao. Các giếng phun thường được đặt ở công viên thành phố hoặc quảng trường, vườn các công trình văn hoá.