đài khí tượng

 


 

 Cơ quan khoa học quan sát, đo lường khí tượng, nghiên cứu những hiện tượng khí tượng bằng những thiết bị nghiên cứu đặc biệt không có ở các trạm khí tượng thông thường.