đa đường truyền

 


 

Hiện tượng một tín hiệu đến vị trí máy thu GPS qua hai hay nhiều đường đi khác nhau do các đối tượng phản xạ mặt đất. Sự tổng hợp của các tín hiệu phản xạ qua nhiều đường đi khác nhau làm cho tín hiệu bị nhiễu tại máy thu.