dữ liệu vectơ

 


 

Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng điểm, đường, vùng.

 

Dữ liệu vectơ có ưu điểm là tối ưu hoá việc lưu trữ do sử dụng một số tối thiểu toạ độ để mô tả đối tượng, khả năng sử dụng để phục vụ phân tích cao, có thể phát triển các lớp thông tin phức tạp, dữ liệu có độ chính xác cao, có thể mô tả chính xác các quan hệ không gian của các đối tượng được thể hiện.

 

Tuy nhiên, dữ liệu vectơ có nhược điểm là mô hình dữ liệu phức tạp, việc biên tập dữ liệu đòi hỏi nhiều thời gian.