dữ liệu thuộc tính

 

A: attribute data

 


 

Những mô tả về đặc tính, đặc điểm và các đối tượng, hiện tượng tại các vị trí địa lí xác định.

 

Thông thường hệ thống thông tin địa lí có 4 loại số liệu thuộc tính:

 

1) Đặc tính của đối tượng: liên kết chặt chẽ với các thông tin không gian có thể thực hiện SQL (Structure Query Language) và phân tích;

 

2) Số liệu hiện tượng, tham khảo địa lí: miêu tả những thông tin, các hoạt động thuộc vị trí xác định;

 

3) Chỉ số địa lí: tên, địa chỉ, khối, ph­ương h­ướng định vị... liên quan đến các đối tượng địa lí;

 

4) Quan hệ giữa các đối tượng trong không gian, có thể đơn giản hoặc phức tạp (sự liên kết, khoảng t­ương thích, mối quan hệ đồ hình giữa các đối tượng).

 

Thông tin thuộc tính thường được liên kết với dữ liệu không gian thông qua các chỉ số xác định chung gọi là mã địa lí (Geocode) được l­ưu trữ trong cả hai bản ghi dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.