dữ liệu rời rạc

 


 

Các đối tượng địa lí có đường biên giới: biên giới điểm, đường và vùng.