dữ liệu miêu tả

 

A: descriptive data

 


 

Dữ liệu dạng bảng miêu tả đặc điểm của các đối tượng địa lí. Có thể bao gồm các dữ liệu dạng số, chữ, ảnh và bản vẽ CAD về đối tượng.

 

Arc/Info l­ưu các dữ liệu miêu tả trong bảng thuộc tính đối tượng và trong các bảng có liên quan.