dữ liệu liên tục

 

A: continuous data

 


 

Một kiểu dữ liệu bề mặt, trên đó mỗi vị trí đều có giá trị xác định hoặc giá trị dẫn xuất. Biểu diễn điển hình của dữ liệu liên tục là l­ưới tam giác bất chính quy (TIN) hoặc l­ưới ô vuông.