dữ liệu không gian

 

A: spatial data

 


 

Những thông tin về vị trí, hình dạng, kích thước của các đối tượng không gian và mối quan hệ giữa chúng. Dữ liệu không gian để xây dựng CSDL địa lí thường là các tệp đồ họa được số hóa từ bản đồ giấy hoặc đo vẽ trên trạm ảnh số, l­ưu trữ dưới dạng toạ độ và cấu trúc liên kết.

 

Vì tính đa dạng và phức tạp về đặc tính hình học của các đối tượng địa lí nên phải thực hiện trừu tượng hóa các đối tượng đó và quy chúng về các loại đối tượng hình học cơ bản để lưu trữ và thể hiện trên bản đồ cũng nh­ư trong cơ sở dữ liệu.

 

Các loại thông tin không gian cơ sở th­ường được đùng để thể hiện hình ảnh bản đồ và ghi chú của nó trong các hệ thống thông tin địa lí như­ sau:

 

1) Đối tượng điểm: thể hiện các vị trí rời rạc nhằm xác định các đối tượng bản đô mà hình dạng của chúng quá nhỏ để có thể thể hiện thành đ­ường hoặc vùng. Thông th­ường dùng các ký hiệu đặc biệt hoặc các nhãn (Label) để thể hiện loại đối tượng này trên bản đồ;

 

2) Đối tượng đ­ường: về bản chất loại đối tượng này là một tập hợp tọa độ điểm nối với nhau, thể hiện hình ảnh bản đồ có hình dạng tuyến tính;

 

3)  Đối tượng vùng: về bản chất loại đối tượng này thể hiện các hình ảnh bản đồ khép kín ví dụ nh­ư hồ, xã, huyện... Nó là một tập hợp các đối tượng đư­ờng; kết nối nhau tạo ra miền đóng kín;

 

4) Đối tượng chữ: thể hiện các mô tả văn bản hay ghi chú bản đồ, vd: tên sông, tên điểm dân cư...