dữ liệu địa lí

 

A: geographic data

 


 

Dữ liệu về các đối tượng địa lí được thể hiện, bao gồm: dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính của đối tượng và dữ liệu về quan hệ không gian (tôpôlôgy) giữa các đối tượng.

 

Công nghệ GIS có khả năng liên kết và xử lí đồng thời giữa dữ liệu bản đồ với dữ liệu thuộc tính.

 

Có ba đặc điểm cần l­ưu ý trong khi thực hiện liên kết dữ liệu nh­ư sau:

 

1) Quan hệ một - một: mỗi một hình ảnh bản đồ được gán với một bản ghi thuộc tính của đối tượng;

 

2) Sự liên kết giữa các hình ảnh bản đồ và các bản ghi thuộc tính của đối tượng được thực hiện thông qua bộ xác định (Identifier) chung, gán cho cả hai loại dữ liệu;

 

3) Bộ xác định chung được l­ưu trữ vật lí ở cả hai nơi (trong tệp dữ liệu không gian và tệp dữ liệu thuộc tính).