dự báo thời tiết

 


 

Công tác nghiên cứu và dự đoán trước tình hình diễn biến của thời tiết trong những thời gian sắp tới (1 ngày, 3 ngày, 15 ngày...) để phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân, đặc biệt là cho các ngành: nông nghiệp, quân sự, giao thông vận tải đường biển, đường không...

 

Kết quả của công tác dự báo thời tiết là các bản đồ dự báo thời tiết hoặc các thông báo về dự báo thời tiết phổ biến cho các ngành có liên quan hoặc cho toàn thể xã hội.