dự báo địa lí

 


 

Việc nghiên cứu về hướng phát triển của môi trường địa lí trong tương lai, trên cơ sở khoa học đề ra những giải pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ môi trường.

 

Có dự báo địa lí chuyên ngành (khí tượng, thuỷ văn...), dự báo địa lí tổng thể theo quy mô lãnh thổ (toàn cầu, khu vực) và dự báo địa lí theo thời gian (dài hạn, ngắn hạn). Dự báo địa lí sử dụng các phương pháp ngoại suy, đánh giá, mô phỏng, mô hình hoá.