dự án tiền khả thi

 


 

Hồ sơ tài liệu trình bày khái quát, chưa cần chi tiết, ở trạng thái tĩnh, ở mức trung bình mọi khía cạnh kinh tế, kĩ thuật, tài chính của cơ hội đầu tư và toàn bộ quá trình thực hiện đầu tư, vận hành kết quả đầu tư nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư, chứng minh cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đến mức có thể quyết định đầu tư, dự đoán những khía cạnh gây khó khăn cho thực hiện đầu tư và vận hành các kết quả đầu tư sau này.